1. NÁZEV

Obec Vysoká Lhota

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Vysoká Lhota je územním samosprávným společenstvím občanů založeným dle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. V současnosti se právní postavení obce řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec rovněž vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (komise, výbory apod). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva rada obce nevolí, a její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích).

a) Organizační schéma obce:

·       Zastupitelstvo obce

o   Zastupitelstvo obce zřizuje následující výbory:

                Finanční výbor

                Kontrolní výbor

o   Zastupitelstvo nezřizuje v obci obecní policii.

·       Starosta

o   Starosta obce zřizuje následující komise:

           Inventarizační komise

·       Obecní úřad

o   Odbory obecního úřadu:

            není členěn na odbory

o   Tajemník obecního úřadu

            tato funkce není zřízena

b) Obcí zřizované nebo řízené organizace:

nejsou

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Přesný název:

Obec Vysoká Lhota

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.:

Vysoká Lhota 17

Název obce:

Vysoká Lhota

PSČ, adresní pošta:

395 01 Pacov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Název pracoviště, úřadovny:

Obecní úřad Vysoká Lhota

Název ulice, č.p./č.e. nebo č.or.:

Vysoká Lhota 17

Název obce:

Vysoká Lhota

PSČ, adresní pošta:

395 01 Pacov

4.3 Úřední hodiny

Kdykoliv po domluvě se starostou na tel : 702 178 626

 

4.4 Telefonní čísla

702 178 626

(Starosta)

4.5 Čísla faxu

 

(není)

4.6 Adresa internetové stránky

https://www.obecvysokalhota.webnode.cz
 

4.7 Elektronická adresa podatelny

vysokalhota@seznam.cz

(elektronická podatelna)

4.8 Další elektronické adresy

vysokalhota@seznam.cz

(Obecní úřad)

dfwbgwq

(ID datové schránky)

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu: 

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu: 19621261, kód banky: 0100


Jiné způsoby platby:

složenkou na adresu obecního úřadu.

6. IČ

00511374

7. DIČ

Obec není plátcem DPH !

CZ00511374

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty obce najdete v sekci Úřední deska a Dokumenty. Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet obce včetně změn a závěrečný účet obce, jakož i případné další dokumenty najdete v sekci Dokumenty – Hospodaření obce.

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

·       Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obec Vysoká Lhota, Vysoká Lhota 17, 395 01 Pacov

·       Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu vysokalhota@seznam.cz

·       Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: Obec Vysoká Lhota, Vysoká Lhota 17, 395 01 Pacov

·       Datovou schránkou ID: dfwbgwq

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

·       Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě: Obec Vysoká Lhota, Vysoká Lhota 17, 395 01 Pacov

·       Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu vysokalhota@seznam.cz

·       Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: Obec Vysoká Lhota, Vysoká Lhota 17, 395 01 Pacov

·       Datovou schránkou ID: dfwbgwq

·       Telefonicky: 702 178 626 starosta

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce jakožto správních orgánů. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání.

Postup dle správního řádu se uplatní tehdy, nestanoví-li jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, apod.) nebo nejedná-li se o samostatnou zvláštní právní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění). Ve vydaných rozhodnutích je vždy obsaženo poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele (zda je možné odvolání podat, jaká je odvolací lhůta, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává).

Odvolání se podává u obecního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Lze jej učinit písemně (poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně tamtéž) nebo ústně do protokolu, popř. v elektronické podobě (na elektronickou adresu podatelny) podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění). Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal obecnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. O odvolání obvykle rozhoduje příslušný krajský úřad jako nadřízený správní orgán.

Proti blokové pokutě, uložené v blokovém řízení dle § 84 a násl. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, se odvolat nelze.

Proti příkazu, vydanému v příkazním řízení (zjednodušené správní řízení) dle § 150 správního řádu lze podat odpor s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu (v případě příkazního řízení dle § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, činí lhůta 15 dnů) u obecního úřadu, který příkaz vydal. Podáním odporu se příkaz ruší a obecní úřad pokračuje ve správním řízení.

Rozhodnutí správního orgánu vydané ve správním řízení je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat k příslušnému krajskému soudu (do jehož obvodu spadá sídlo obecního úřadu) ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Proti nevhodnému chování úředníků nebo proti postupu obecního úřadu se lze bránit stížností dle § 175 správního řádu v případech, kdy nelze použít odvolání. Stížnost se podává ústně či písemně u obecního úřadu, který vede řízení.

Opravné prostředky při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání s náležitostmi dle správního řádu (viz výše) se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání rozhoduje obvykle krajský úřad jako nadřízený správní orgán. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je dále přezkoumatelné soudem na základě žaloby dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, kterou lze podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení předmětného rozhodnutí, avšak až po vyčerpání řádného opravného prostředku – odvolání.

Žadatel je dále oprávněn podat u obecního úřadu za podmínek dle zákona stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje příslušný krajský úřad s výjimkou případů, kdy obecní úřad stížnosti ve stanovené lhůtě sám zcela vyhoví poskytnutím požadované informace, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu apod. včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz) a dále zejména na stránkách Portálu veřejné správy ČR (https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace)

13. Ochrana osobních údajů

Pro účely zajištění výkonu funkce pověřence, byl pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenován: Svazek obcí mikroregionu Stražiště, se sídlem Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 70968721, email: jiri.hodinka@gmail.com, tel: 776 615 478, ID datové schránky hquh3w5. Výkon činnosti bude v rámci Svazku obcí mikroregionu Stražiště prováděn pracovníky: Bc. Jiří Hodinka, Martin Carda

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky (https://portal.gov.cz). Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

·       Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

·       Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

·       Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

·       Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

·       Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

·       Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

·       Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

·       Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

·       Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

·       Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

·       Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

·       Vyhláška č. 338/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

·       Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

·       Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

·       Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

·       Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů

·       Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

·       Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

·       Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

·       Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

·       Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·       Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

·       Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

·       Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

·       Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

·       Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

·       Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

·       Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

·       zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

·       zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

·       nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

·       zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

·       vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

·       zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

·       zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

·       Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

·       Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

·       Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

·       Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů

·       Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)

·       Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

·       Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

·       zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže

·       zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů

·       zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

·       zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

·       zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

·       Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů

·       Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů

·       Vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb. - prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku

·       Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

·       Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

·       Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

·       Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

·       Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

·       Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

·       Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

·       Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)

·       Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

·       Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání

·       Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

·       Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

·       Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

·       Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

·       Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

·       Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů

·       Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci

·       Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR

·       Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

·       zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

·       zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

·       zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

·       zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

·       zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

·       zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

·       Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

·       Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

·       Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě